Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przebiega konferencja „3D Basecamp Polska” (dalej jako „Konferencja”), odbywająca się w hotelu The Bridge we Wrocławiu oraz reguluje powstałe w związku z Konferencją stosunki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Organizatorem konferencji jest ProGrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61 – 512), przy ul. Pamiątkowa 2/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968355, posiadająca numer Regon: 302074921 oraz numer NIP: 7811877781 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem").
 3. Konferencja odbywa się w hotelu The Bridge Wroclaw - MGallery, a wszelkie szczegóły związane z jej przebiegiem są dostępne na stronie www.3dbasecamp.pl
 4. Tematyka Konferencji związana jest z oprogramowaniem SketchUp Pro.
 5. Termin Konferencji przypada na dni 15-16 września 2022 r.
 6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konferencji ma obowiązek zapoznania się z programem Konferencji oraz niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.3dbasecamp.pl
 7. Udział w Konferencji jest w płatny.
 8. Organizator zapewnia w trakcie Konferencji wyżywienie, napoje (kawa/herbata, woda, soki) oraz udział w After Party po pierwszym dniu Konferencji.
 9. Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji bądź zmiany terminu lub miejsca z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego itp.). W takim przypadku Uczestnik Konferencji ma prawo do zwrotu należności wpłaconych w ramach uczestnictwa w Konferencji.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Konferencji.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania Regulaminu i zaleceń osób prowadzących Konferencję.
 13. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby powyżej 18 roku życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 14. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konferencji Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych.
 15. Dane osobowe Uczestników Konferencji są przetwarzane przez Organizatora oraz przekazywane w celach reklamowych sponsorom Konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konferencji ze względu na brak możliwości rejestracji Uczestnika. Każdy Uczestnik Konferencji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 16. Pytania dotyczące udziału w Konferencji, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: filip@progrupa.com

II. Warunki uczestnictwa w konferencji

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się przez Uczestnika poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.3dbasecamp.pl oraz umieszczenie opłaty wpisowej gwarantującej uczestnictwo w wybranym pakiecie.
 2. Konferencja obejmuje 2-dniowe warsztaty, tym samym obowiązuje tylko jeden bilet wstępu.
 3. Cena biletu wraz z przekierowaniem do systemu elektronicznej płatności jest dostępna na stronie www.3dbasecamp.pl.
 4. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega, że ilość miejsc na konferencji jest ograniczona i wynosi 200 miejsc.
 6. Uczestnicy zgłaszający się przez formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie od Organizatora drogą mailową o przyjęciu na Konferencję. Na tej podstawie Uczestnik będzie pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieuczestniczeniu w Konferencji. Wówczas następuje zwrot należności, jeśli odwołanie udziału nastąpi do 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 8. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych, koniecznych do kontaktu z Uczestnikiem.Uczestnik ma obowiązek posiadania własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wymagań sprzętowych komputer powinien posiadać:
  System operacyjny:
  - Windows 8 lub nowszy
  - Mac OS X 10.14 (Mojave) lub nowszy
  Myszka z trzema przyciskami,
  Karta graficzna w pełni kompatybilna z Open GL w wersji 3.0 lub nowszej,
  Procesor Intel*64, AMD*64 lub zgodny z obsługą SSE4.2.
 9. Organizator Konferencji zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej/wideo w trakcie trwania Konferencji i darmowej publikacji wykonanych materiałów na stronach, których właścicielem jest Organizator.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konferencji można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora: ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań.
 2. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód złożenia reklamacji do Organizatora.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji jest ProGrupa Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pamiątkowa 2/23 w Poznaniu. Dane osobowe Uczestników Konferencji będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niepoprawnych danych lub danych osoby trzeciej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej www.3Dbasecamp.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konferencji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 5. Przystąpienie do udziału w Konferencji jest równoznaczne z dobrowolną i świadomą akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, jak również stanowi potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konferencji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika, kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie Uczestnika. W razie doznania, w związku z udziałem w Konferencji, uszkodzenia ciała, sprzętu lub jakichkolwiek innych negatywnych następstw, Uczestnik nie będzie dochodzić wobec Organizatora konkursu żadnych roszczeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.