Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich przebiega konferencja „SketchUp 3D BaseCamp” (dalej jako „Konferencja”), odbywająca się w Zakopanem oraz reguluje powstałe w związku z Konferencją stosunki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Organizatorem konferencji jest ProGrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ul. Pamiątkowa 2/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000415591, posiadająca numer Regon: 302074921 oraz numer NIP: 7811877781 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem").
 3. Konferencja odbywa się w Centrum Konferencyjnym Nosalowy Dwór w Zakopenem, a wszelkie szczegóły związane z jej przebiegiem są dostępne na stronie www.3dbasecamp.pl.
 4. Tematyka Konferencji związana jest z oprogramowaniem SketchUp Pro.
 5. Termin Konferencji przypada na dni 25-26 maja 2017 r.
 6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konferencji ma obowiązek zapoznania się z programem Konferencji oraz niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.3dbasecamp.pl.
 7. Udział w Konferencji jest w płatny.
 8. Organizator zapewnia w trakcie Konferencji wyżywienie oraz napoje (kawa/herbata, woda, soki).
 9. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegów w miejscu odbywania się Konferencji, w hotelu Nosalowy Dwór na preferencyjnych warunkach obowiązujących do 15.02.2017 r. W ramach uzyskania rabatu Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, opłacił swój udział może na hasło „ProGrupa” zarezerwować na termin Konferencji nocleg w promocyjnej cenie. Koszt noclegu po uwzględnieniu rabatu jest zamieszczony na stronie www.3dbasecamp.pl i obowiązuje do 15.02.2017 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji bądź zmiany terminu lub miejsca z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego itp.). W takim przypadku Uczestnik Konferencji ma prawo do zwrotu należności wpłaconych w ramach uczestnictwa w Konferencji.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Konferencji.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń osób prowadzących Konferencję.
 13. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych.
 14. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konferencji Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 15. Dane osobowe Uczestników Konferencji są przetwarzane przez Organizatora oraz przekazywane w celach informacyjnych sponsorom Konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konferencji ze względu na brak możliwości rejestracji Uczestnika. Każdy Uczestnik Konferencji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 16. Pytania dotyczące udziału w Konferencji, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: filip@progrupa.com.

II. Warunki uczestnictwa w konferencji

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zarejestrowanie się przez Uczestnika poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.3dbasecamp.pl oraz uiszczenie opłaty gwarantującej uczestnictwo w wybranym pakiecie.
 2. Uczestnicy mają do wyboru dwa pakiety oferowane w ramach Konferencji. Pakiet Standard dotyczy udziału w sekcji „Wykłady” oraz Pakiet Premium umożliwia udział Uczestnikowi w sekcji „Wykłady” i „Warsztaty”.
 3. Ceny pakietów wraz z przekierowaniem do systemu elektronicznej płatności są dostępne na stronie www.3dbasecamp.pl.
 4. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega, że ilość miejsc na sekcję „Warsztaty” jest ograniczona i wynosi 90 miejsc. O udziale w sekcji decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zgłaszający się przez formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie od Organizatora drogą mailową o przyjęciu na Konferencję. Na tej podstawie Uczestnik będzie pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji.
 7. Uczestnicy po poprawnym dokonaniu opłaty rejestracyjnej otrzymają fakturę VAT na dane podane podczas procesu rejestracji.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieuczestniczeniu w Konferencji. Wówczas następuje zwrot należności, jeśli odwołanie udziału nastąpi do 15.03.2017 r.
 9. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych, koniecznych do kontaktu z Uczestnikiem.
 10. Nie ma obowiązku posiadania przez Uczestników własnego sprzętu komputerowego, jednak rekomendujemy jego posiadanie. W przypadku wymagań sprzętowych, komputer powinien posiadać oprogramowanie Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.10+ (Yosemite).
 11. Organizator Konferencji zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania Konferencji i darmowej publikacji wykonanych zdjęć w galerii na stronach, których właścicielem jest Organizator.

III. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji jest ProGrupa Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pamiątkowa 2/23 w Poznaniu. Dane osobowe Uczestników Konferencji będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niepoprawnych danych lub danych osoby trzeciej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej www.3Dbasecamp.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konferencji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 5. Przystąpienie do udziału w Konferencji jest równoznaczne z dobrowolną i świadomą akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, jak również stanowi potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konferencji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika, kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie Uczestnika. W razie doznania, w związku z udziałem w Konferencji, uszkodzenia ciała, sprzętu lub jakichkolwiek innych negatywnych następstw, Uczestnik nie będzie dochodzić wobec Organizatora konkursu żadnych roszczeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pamiątkowa 2/23
61-512 Poznań*
+48 880 50 55 50
kontakt@progrupa.com